Výrobcovia

Najpredávanejšie produkty

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Základné informácie o prevádzkovateľovi internetového obchodu (Predávajúcom)

Prevádzkovateľ obchodu: BHFF investments s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové

IČO: 09775269

Bankové spojenie: 2301912328/2010 (FIO banka) IBAN CZ7020100000002301912328

Telefón: +420 734 532 227

E-mail:   info@i-hodinky.sk

Web:   www.i-hodinky.sk

1. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej už len "OP") upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim v rámci kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim v internetovom obchode prevádzkovanom na internetových stránkach nachádzajúcich sa na adrese www.i-hodinky.sk   (ďalej len ako "internetový obchod") a ktorého zmluvnými stranami sú Predávajúci a Kupujúci, a použijú sa vtedy, ak medzi Predávajúcim a Kupujúcim neexistuje iná písomná zmluvná dohoda.

1.2. "Predávajúcim" sa pre účely týchto OP rozumie Prevádzkovateľ obchodu: BHFF investments s.r.o., Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové, IČ: 09775269

všetky ďalšie identifikačné, ako aj kontaktné údaje Predávajúceho sú uvedené v úvode týchto OP.

1.3. "Kupujúcim" sa pre účely týchto OP rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý si od Predávajúceho kupuje tovar.

1.4. "Spotrebiteľom" je každý človek, ktorý s Predávajúcim uzatvára zmluvu alebo s Predávajúcim inak jedná mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania.

1.5. "Podnikateľom" je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná okrem iného na účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

1.6. "Kúpna zmluva" sa pre účely týchto OP rozumie zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar špecifikovaný v Objednávke tovaru Kupujúceho v minimálnej hodnote 38, - € vrátane DPH (ďalej už len "tovar"), záväzok Predávajúceho previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a záväzok Kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu Kúpnu cenu tovaru.

1.7. "Kúpna cenou tovaru" sa pre účely týchto OP rozumie cena tovaru špecifikovaného v Objednávke tovaru Kupujúceho.

1.8. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky, ktorým sa tiež riadi. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito OP zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej už len "občiansky zákonník") a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení (ďalej už len "zákon o ochrane spotrebiteľa"). Ak je zmluvnou stranou na strane kupujúci nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy týmito OP výslovne neupravené občianskym zákonníkom.

2. Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. V prípade objednania tovaru Kupujúcim prostredníctvom objednávkového systému predávajúceho, ktorý sa nachádza na stránkach internetového obchodu Predávajúceho, platí, že Objednávka tovaru, vytvorená Kupujúcim na stránkach internetového obchodu Predávajúceho, je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. V tejto súvislosti Predávajúci výslovne upozorňuje a Kupujúci výslovne berie na vedomie, že prezentácia tovaru v internetovom obchode Predávajúceho nie je považovaná za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ustanovenia § 1732 Občianskeho zákonníka sa v tomto prípade neuplatňuje); návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy činí až Kupujúci svojou Objednávkou odoslanou Predávajúcemu prostredníctvom objednávkového systému predávajúceho, ktorý sa nachádza na stránkach internetového obchodu Predávajúceho. Pred odoslaním Objednávky je Kupujúcemu umožnené skontrolovať, upraviť a / alebo zmeniť údaje, ktoré Kupujúci do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do Objednávky. Po odoslaní Objednávky predávajúci informuje Kupujúceho elektronickou poštou (e-mailovou správou zaslanou na adresu, ktorú Kupujúci pri vytvorení Objednávky uviedol), že Objednávku dostal a že ju registruje / eviduje vo svojom systéme, kedy okrem rekapitulácia údajov uvedených v Objednávke Predávajúci v tomto e- maily vždy uvedie (prípadne k tomuto e-mailu priloží) aj tieto OP v textovej podobe. Kupujúci berie na vedomie, že táto správa je len automatickou informáciou pre Kupujúceho, že predávajúci obdržal jeho Objednávku, a nepovažuje sa ešte za prijatie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho. V závislosti na charaktere Objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je Predávajúci vždy oprávnený (nie však povinný) Kupujúceho ešte požiadať o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky). Až následne, spravidla v priebehu niekoľkých pracovných dní, dostane Kupujúci od Predávajúceho ďalšiu e-mailovú správu, v ktorej už mu bude Objednávka tovaru Predávajúcim potvrdená, a až týmto okamihom bude kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená.

2.2. V prípade, že Kupujúci objednávku tovaru urobí elektronicky či telefonicky mimo objednávkový systém Predávajúceho nachádzajúci sa na stránkach internetového obchodu Predávajúceho, platí, že kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim bude uzavretá okamžikom, kedy Kupujúci elektronicky potvrdí Ponuku Predávajúceho, ktorú Predávajúci Kupujúcemu v nadväznosti na ním urobenú Objednávku zašle prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailovou správou zaslanou na adresu, ktorú Kupujúci vo svojej Objednávke uviedol), a to otvorením odkazu na príslušnú internetovú stánku, ktorý bude v Ponuke Predávajúceho uvedený a následným stlačením tlačidla "súhlasím", ktorá sa nachádza pod úplným znením týchto OP na tejto internetovej stránke. Predávajúci výslovne upozorňuje a Kupujúci výslovne berie na vedomie, že Objednávka, ktorú Kupujúci urobí mimo objednávkový systém Predávajúceho nachádzajúce sa na stránkach internetového obchodu Predávajúceho, sa považuje za obyčajnú výzvu na podanie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (tzv. Ponuky), ktorá bola zo strany kupujúceho voči Predávajúcemu urobená.

2.3. Elektronická a / alebo telefonická Objednávka tovaru, urobená Kupujúcim mimo objednávkový systém Predávajúceho nachádzajúca sa na stránkach internetového obchodu Predávajúceho, musí obsahovať minimálne tieto údaje:

   • označenie Predávajúceho,            

   • označenie Kupujúceho, vrátane uvedenia úplných identifikačných údajov a e-mailovej adresy,            

   • výslovný prejav vôle Kupujúceho, z ktorého je jednoznačne zrejmé, že si u Predávajúceho objednáva dodanie konkrétneho množstva tovaru konkrétneho typu,            

   • špecifikáciu konkrétneho typu tovaru, ktorého dodanie si Kupujúci u Predávajúceho objednáva,            

   • určenie konkrétneho množstva (počet kusov) tovaru, jednotlivých typov tovaru, ktorého dodanie si Kupujúci u Predávajúceho objednáva,            

   • požadované miesto dodania tovaru,            

   • spôsob platby, a to podľa voľby Kupujúceho, buď platbu na dobierku alebo bankovým prevodom poprípade platbu kartou,        

   • spôsob dopravy, a to podľa voľby Kupujúceho buď prostredníctvom spoločnosti GLS, Zásilkovna            

2.4. Za riadne doručenie Objednávky Predávajúcemu sa považuje jej doručenie prostredníctvom objednávkového systému nachádzajúceho sa na internetových stránkach Predávajúceho www.i-hodinky.sk, doručenie elektronicky na emailovú adresu Predávajúceho info@i-hodinky.sk a / alebo telefonicky na telefónne číslo Predávajúceho +420 734 532 227.

2.5. Odoslaním Objednávky prostredníctvom objednávkového systému Predávajúceho nachádzajúceho sa na stránkach internetového obchodu Predávajúceho (v prípade, že Kupujúci svoju Objednávku urobil prostredníctvom objednávkového systému Predávajúceho nachádzajúceho sa na stránkach internetového obchodu Predávajúceho) alebo potvrdením Ponuky Predávajúceho otvorením odkazu na príslušnú internetovú stránku, ktorý je uvedený v Ponuke a následným stlačením tlačidla "súhlasím", ktorá sa nachádza pod úplným znením týchto VOP na tejto internetovej stránke (v prípade, že Kupujúci svoju Objednávku urobil elektronicky či telefonicky mimo objednávkový systém Predávajúceho nachádzajúce sa na stránkach internetového obchodu Predávajúceho), Kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa s týmito OP podrobne zoznámil a že s nimi úplne a bez výhrad súhlasí.

2.6. Objednávka môže byť zo strany Kupujúceho zrušená (stornovaná), a to buď elektronicky e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu Predávajúceho info@i-hodinky.sk a / alebo telefonicky na telefónnom čísle Predávajúceho +420 734 532 227, to však najneskôr do okamihu, než bude Objednávka zo strany Predávajúceho potvrdená alebo kým bude Kupujúcemu zo strany Predávajúceho zaslaná Ponuka. Právo Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy podľa ďalších ustanovení týchto OP a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov tým nie je dotknuté.

2.7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy a ďalšiu s tým súvisiacu komunikáciu s Predávajúcim. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, ako aj ďalšia s tým súvisiaca komunikácia s Predávajúcim, ako sú náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory, a pod., Si Kupujúci hradí sám.

3. Miesto, doba a spôsob dodania tovaru

3.1. Miestom plnenia je, ak sa predávajúci a kupujúci písomne ​​nedohodnú inak, adresa uvedená Kupujúcim v jeho Objednávke ako požadované miesto dodania tovaru.

3.2. Tovar, u ktorého je v katalógu tovarov dostupnom na stránkach internetového obchodu Predávajúceho uvedený dodatok "skladom", bude Kupujúcemu dodaný najneskôr do 2 týždňov od potvrdenia Objednávky tovaru Predávajúcim alebo potvrdenia Ponuky Predávajúceho Kupujúcim.

3.3. Tovar, u ktorého nie je v katalógu tovarov dostupnom na stránkach internetového obchodu Predávajúceho uvedený dodatok "skladom", bude Kupujúcemu dodaný bez zbytočného odkladu po jeho naskladnení Predávajúcim, kedy o predpokladanom termíne dodania bude Kupujúci Predávajúcim vyrozumený do 3 dní odo dňa potvrdenia Objednávky tovaru Predávajúcim alebo odo dňa potvrdenia Ponuky Predávajúceho Kupujúcim.

3.4. Tovar bude Kupujúcemu podľa jeho požiadavky uvedenej v Objednávke doručený do miesta dodania buď prostredníctvom spoločnosti GLS popr. Zásilkovna.

4. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečia škody na tovare

4.1. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru.

4.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru Kupujúcim, inak prvým dňom jeho omeškania sa so splnením tejto povinnosti.

4.3. V prípade omeškania sa Kupujúceho s prevzatím tovaru podľa bodu 6.1. týchto OP vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu právo na jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 12 EUR.

4.4. V prípade, že omeškanie Kupujúceho s prevzatím tovaru podľa bodu 6.1 týchto OP bude dlhšie než 10 (desať) kalendárnych dní, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu zo strany Predávajúceho nie je dotknutý nárok Predávajúceho domáhať sa voči Kupujúcemu práva na náhradu vzniknutej škody.

4.5. V prípade, že Kupujúci tovar riadne a včas podľa bodu 6.1. týchto OP neprevezme a tento tovar bude musieť byť Kupujúcemu doručovaný opätovne, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu náklady spojené s týmto opakovaným doručovaním tovaru.

5. Kúpna cena tovaru

5.1. Kúpna cena tovaru ponúkaného Predávajúcim je v katalógu tovaru dostupnom na stránkach internetového obchodu Predávajúceho uvedená vždy vrátane DPH v aktuálnej zákonnej výške a všetkých poplatkov. Kúpna cena, s výnimkou prípadu uvedeného v bode 5.2. týchto OP, nezahŕňa cenu dopravy tovaru do miesta jeho dodania.

5.2. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim je dodanie tovaru za Kúpnu cenu, ktorej celková výška prevyšuje čiastku 80 EUR vrátane DPH, v sebe Kúpna cena zahŕňa aj cenu za dopravu tovaru Kupujúcemu do miesta dodania. Ponúkaný tovar a ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú tieto tovary uvedené v katalógu tovaru dostupnom na stránkach internetového obchodu Predávajúceho.

5.3. V prípade, že si Kupujúci v Objednávke vyberie ako spôsob platby Kúpnej ceny tovaru úhradu "dobierkou", je povinný uhradiť Kúpnu cenu tovaru a prípadnú cenu za dopravu tovaru do miesta jeho dodania zvolenému prepravcovi zároveň s prevzatím tovaru.

5.4. V prípade, že si Kupujúci v Objednávke tovaru vyberie ako spôsob platby "bankovým prevodom", je povinný uhradiť Kúpnu cenu tovaru a prípadnú cenu za dopravu tovaru do miesta jeho dodania na bankový účet Predávajúceho uvedený v Potvrdenie Objednávky tovaru či v Ponuke Distribútora a pod variabilným symbolom tu uvedeným, najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa potvrdenia Objednávky tovaru Predávajúcim či potvrdenie Ponuky Kupujúcim. Tovar bude Predávajúcim Kupujúcemu dodaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a prípadnej ceny za dopravu tovaru do miesta dodania.

5.5. Kúpna cena tovaru a prípadná cena za dopravu tovaru do miesta jeho dodania sa považuje za zaplatenú dňom, kedy bude príslušná suma v plnej výške pripísaná na bankový účet predávajúceho, alebo v hotovosti uhradená Predávajúcemu, alebo v hotovosti uhradená v Objednávke zvolenému prepravcovi.

5.6. V prípade, že sa Kupujúci ocitne v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny tovaru a / alebo prípadnej ceny za dopravu tovaru do miesta jeho dodania, vzniká Predávajúcemu právo na zmluvnú pokutu voči Kupujúcemu vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. V prípade, že omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny a / alebo ceny za dodanie tovaru do miesta dodania bude trvať po dobu dlhšiu 10 (desiatich) dní, vzniká zároveň Predávajúcemu právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok Predávajúceho domáhať sa voči Kupujúcemu práva na náhradu vzniknutej škody.

6. Ďalšie práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho

6.1. Kupujúci je povinný tovar dodaný Predávajúcim riadne prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu a prípadnú cenu za dopravu tovaru do miesta jeho dodania.

6.2. Kupujúci sa zaväzuje nahradiť Predávajúcemu všetky náklady, ktoré by mu vznikli porušením povinností Kupujúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy a / alebo týchto OP, a to vrátane nákladov prípadného konania, v ktorom by sa predávajúci musel domáhať svojich nárokov.

6.3. Kupujúci je oprávnený akékoľvek svoje práva a / alebo povinnosti z kúpnej zmluvy postúpiť na iného len na základe predchádzajúcej písomnej dohody s Predávajúcim.

6.4. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky, ktoré má voči Predávajúcemu, oproti pohľadávkam Predávajúceho plynúcich z Kúpnej zmluvy a / alebo z týchto OP.

7. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

7.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v zmysle ustanovenia § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 14-tich (štrnástich) dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru).

7.2. Právo odstúpiť od zmluvy musí Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, uplatniť u Predávajúceho najneskôr v posledný deň tejto 14 (štrnásť)- dennej lehoty, a to buď

   • listom zaslaným Kupujúcim prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb Predávajúcemu na adresu jeho sídla uvedenú v bode 1.2. týchto OP, kedy v takom prípade musí písomné odstúpenie od zmluvy okrem identifikačných údajov Kupujúceho obsahovať najmä výslovný prejav vôle Kupujúceho, z ktorého bude jasne a zrozumiteľne vyplývať, že Kupujúci odstupuje od kúpnej zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim, ďalej tu musí byť uvedená špecifikácia tovaru, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy, od ktorej Kupujúci odstupuje, dátum a číslo Objednávky, na základe ktorej došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, od ktorej Kupujúci odstupuje, a číslo účtu pre vrátenie peňazí; alebo            

   • prostredníctvom vzorového formulára (https://www.i-hodinky.sk/content/2-formular-odstoupeni-od-smlouvy), poskytovaného Predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto OP, kedy v takom prípade môže Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, tento vzorový formulár vyplniť a potom ho buď vytlačiť, vlastnoručne podpísať a prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb zaslať Predávajúcemu na adresu jeho sídla uvedenú v bode 1.2. týchto OP, alebo môže vyplnený formulár v elektronickej podobe zaslať na e-mailovú adresu Predávajúceho info@i-hodinky.sk            

7.3. V prípade, že Kupujúci podľa predchádzajúcich odstavcov týchto OP od kúpnej zmluvy s Predávajúcim odstúpi, vráti Predávajúci Kupujúcemu peňažné prostriedky, ktoré od Kupujúceho prijal (po odpočítaní sumy predstavujúcej dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku Kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru), a to do 14-tich (štrnástich) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od Kupujúceho prijal, pokiaľ Kupujúci v rámci odstúpenia od zmluvy neurčí inak alebo ak nebude inak medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnuté. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým Kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti.

 

7.4. Predávajúci výslovne upozorňuje a Kupujúci výslovne berie na vedomie, že ustanovenia zákona o práve Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, na odstúpenie od zmluvy v lehote 14-tich dní, v žiadnom prípade nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru, ktorý mu na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy bol Predávajúcim dodaný. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, v prípade, že toto právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14-tich dní od prevzatia tovaru využije, je povinný Predávajúcemu v lehote do 14-tich (štrnástich) dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy, od ktorej odstúpil, od Predávajúceho dostal. Ak to už nie je dobre možné (napr. Tovar bol už v medziobdobí zničený, alebo sa v dôsledku porušenia ochrannej vrstvy či iného obalu stal neupotrebiteľným), musí Kupujúci Predávajúcemu poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť Predávajúcemu vydané. Ak je vrátený tovar poškodený, môže predávajúci voči Kupujúcemu uplatniť právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, a započítať tento svoj nárok proti právu Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny tovaru; predávajúci je však v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. V takom prípade Predávajúci Kupujúcemu vráti len takto zníženú časť kúpnej ceny. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

7.5. V prípade omeškania Kupujúceho s vrátením tovaru Predávajúcemu podľa bodu 7.4. týchto OP, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej kúpnej ceny tovaru za každý začatý deň trvania tohto omeškania Kupujúceho.

7.6. Predávajúci výslovne upozorňuje a Kupujúci výslovne berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka Kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy najmä v prípade zmluvy:

   • o poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,            

   • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na odchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,            

   • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

   • o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

   • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.            

8. Rozpor s kúpnou zmluvou a zodpovednosť za vady

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä potom ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka.

8.2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, že vec, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy (tj. tovar), pri prevzatí Kupujúcim nemá vady. Najmä Predávajúci Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, odpovedá, že v čase, keď Kupujúci vec prevzal,

   • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak nie je žiadna dohoda tak také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,            

   • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,            

   • vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určená podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,            

   • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti            

   • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.            

 

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

8.3. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, nemá vlastnosti uvedené v bode 8.2. týchto OP, môže Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by vykonanie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti. Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.

8.4. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je v súlade s ustanovením § 2165 ods. 1 Občianskeho zákonníka oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase 24 (dvadsiatich štyroch) mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

8.5. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je povinný uplatniť právo z vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo vady tovaru zistí, a to e-mailom zaslaným Predávajúcemu na e-mailovú adresu info@i-hodinky.sk a zároveň telefonicky na telefónne číslo Predávajúceho +420 776 776 368, pričom je zároveň povinný Predávajúcemu oznámiť, aký nárok vyplývajúci zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru voči Kupujúcemu uplatňuje. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo, aby mu predávajúci v písomnej forme potvrdil, kedy právo zo zodpovednosti za vady tovaru uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

 

8.6. Kupujúci je povinný skontrolovať obal tovaru, ktorý mu je doručovaný zvoleným prepravcom a ak zistí, že bol tento obal porušený, má právo dopravovaný tovar s prepravcom skontrolovať. Ak sa zdá byť tovar Kupujúcemu poškodený, má Kupujúci právo tento tovar od prepravcu neprevziať, pričom je povinný s týmto prepravcom spísať reklamačný protokol a bezodkladne o tejto skutočnosti, že je tovar chybný / poškodený informovať Predávajúceho, a to e-mailom zaslaným Predávajúcemu na emailovú adresu info@i-hodinky.sk a zároveň telefonicky na telefónne číslo Predávajúceho +420 776 776 368.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. V súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení, udelil Kupujúci Predávajúcemu súhlas so spracovaním všetkých Kupujúcim Predávajúcemu v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy poskytnutých údajov, a to v rozsahu meno a priezvisko / názov / firma , dátum narodenia / IČO, bydlisko / sídlo / miesto podnikania a doručovacia adresa, a to výlučne za účelom uplatnenie práv a plnenie povinností plynúcich z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim a ďalej k zasielaniu informácií o obchodných ponukách Predávajúceho Kupujúcemu.

9.2. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu ďalej súhlas s tým, aby predávajúci poskytol osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko / názov / firma, dátum narodenia / IČO, bydlisko / sídlo / miesto podnikania a doručovacia adresa spoločnosti GLS a Zásilkovna za účelom dopravy Kupujúcim objednaného tovaru do miesta dodania uvedeného Kupujúcim v jeho Objednávke tovaru.

9.3. Kupujúci udeľuje súhlas podľa bodu 9.1. a 9.2. týchto OP Predávajúcemu úplne dobrovoľne a na dobu neurčitú, ktoré začne plynúť od uzavretia kúpnej zmluvy. Predávajúci má právo kedykoľvek tento svoj súhlas písomne ​​odvolať, a to listom zaslaným na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v bode 1.2. týchto OP. Kupujúci má ďalej právo na prístup k všetkým osobným údajom, ktoré Predávajúcemu poskytol, právo na opravu, likvidáciu osobných údajov a blokovanie nesprávnych osobných údajov a ďalej právo obrátiť sa v prípade údajného porušenia svojich práv jednak na Predávajúceho s požiadavkou, aby Kupujúcemu poskytol vysvetlenie, popr. odstránil závadný stav a ďalej tiež Úrad na ochranu osobných údajov.

9.4. Osobné údaje špecifikované v bode 9.1. a 9.2. týchto OP budú Predávajúcim spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Ustanovenia týchto OP vždy tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ak nie je medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne písomne ​​dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto OP zmeniť; zmenené (nové) OP Predávajúci vyhlási ich zverejnením na internetových stránkach nachádzajúcich sa na adrese www.i-hodinky.sk, čím zmenené (nové) OP nadobudne platnosť a účinnosť. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia OP. Na právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa vždy použijú ustanovenia OP v znení platnom ku dňu odoslania Objednávky tovaru Kupujúcim Predávajúcemu.

10.2. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto OP budú súdom alebo iným príslušným orgánom vyhlásené za neplatné alebo nevymáhateľné, nemá to vplyv na ostatné dojednania týchto OP. Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia OP platným a vymáhateľným zmluvným dojednáním tak aby dosiahli rovnakého výsledku a ak to nie je možné, potom čo najbližšieho tomu výsledku, akého malo byť týmito neplatnými alebo nevymáhateľnými ustanoveniami týchto OP dosiahnuté.

10.5. Akákoľvek písomnosť zasielaná medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa považuje za doručenú najneskôr 10. (desiaty) deň potom, čo sa prevádzkovateľ poštových služieb, ktorému bola písomnosť odovzdaná k doručeniu, bezvýsledne pokúsil doručiť túto písomnosť na adresu zmluvnej strany, ktorej bola táto písomnosť určená.

10.6. Odstúpením od kúpnej zmluvy táto od počiatku zaniká, okrem ustanovení o zmluvných pokutách, ktoré zostávajú naďalej platné a účinné..

10.7. Všetky informácie dokumentujúce uzavretie kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú Predávajúcim archivované v elektronickej podobe na účely riadneho splnenia kúpnej zmluvy a nie sú prístupné tretím stranám. Kúpna zmluva môže byť uzavretá len v slovenskom jazyku.

10.8. Vybavovanie sťažností Kupujúcich zaisťuje predávajúci prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese info@i-hodinky.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti Kupujúceho zašle predávajúci na e-mailovú adresu Kupujúceho.

10.9. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe platného živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa.

10.10. Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

10.11. Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2020.

BHFF investments s.r.o.

prevádzkovateľ internetového obchodu www.i-hodinky.sk